Olika genrer inom böcker

När det gäller böcker och dess kategorisering finns det två övergripande större huvudgrupper. Dessa består av skönlitteratur och facklitteratur. Till skönlitteratur hör bland annat romaner och poesi. Inom den här genren är innehållet ofta, men inte alltid, fiktivt. Inom facklitteratur finns bland annat kokböcker, vetenskapliga artiklar och atlaser. Dessa böckers innehåll är i regel mer informativa. Medan skönlitterära verk berättar en historia eller förmedlar en åsikt är facklitteratur mer informationstät. Facklitteratur är även vanlig som kurslitteratur i samband med undervisning. Uppdelningen mellan skönlitteratur och facklitteratur stöter du på överallt, till exempel om du besöker ett bibliotek eller en bokhandel.

Om vi tittar närmare på skönlitteratur så kan denna delas in i tre huvudgenrer. Dessa utgörs av epik, lyrik och dramatik. Vi beskriver dessa tre lite närmre nedan. Intressant att påpeka är också att skönlitteraturen fick stå tillbaka under många år innan befolkningen blev tillräckligt läskunnig och innan trycktekniken blivit tillräckligt utvecklad. Det var helt enkelt för dyrt att producera papper till böcker vars syfte var att underhålla. Något som känns främmande idag för oss med den mängd skönlitteratur som finns och ständigt produceras. Den vanligaste formen av skönlitteratur är romanen med element som intriger, miljöer, teman och rollfigurer.

Epik

Den första genren inom skönlitteraturen att titta närmre på är epik. Epik är den berättande genren. Ibland kallas den även för prosa. Inom genren epik hittar vi de fyra underkategorierna roman, kortroman, långnovell respektive novell. Till epik hör fiktiva texter och berättelser. Dessutom kan berättande texter som är icke-fiktiva räknas hit om de har en episk framställning. Om vi tittar på epikgenren romaner finns här flera välbekanta genrer som kriminalroman, thriller, brevroman och äventyrsroman. Epiken har anor från antiken och forntiden. Då berättades de längre berättande verken och historierna på vers och framfördes muntligt, så kallad epos. Iliaden och Odyssén är två kända epos.

Lyrik

Den andra genren inom skönlitteraturen som vi ska titta närmare på är lyrik. Här finns korta, mer koncentrerade, inte sällan poetiska texter som försöker förmedla en känsla eller en bild till mottagaren. Lyriken riktas sällan till en större grupp utan snarare uppfattas den ofta som en mer privat bekännelse till den som mottar lyriken. Själva ordet lyrik har en koppling till musikinstrumentet lyra. Det var nämligen så att lyriken ofta framfördes ackompanjerad av musik spelad på just lyra. Då framfördes lyriken publikt. Tidigare var det mer noga att lyriken skrevs på vers men idag finns det inte särskilt mycket skrivregler kring detta.

Dramatik

Den tredje och sista genren inom skönlitteraturen som vi ska titta på är dramatik. Dramatiken författas i regel på vers eller prosa och följer flera karaktärer. Historiskt sett har dramatiken skapats för att framföras. Därav innehåller den många miljöbeskrivningar så som beskrivningar av kulisser och rörelser just för att med dessa detaljer underlätta gestaltningen. Det finns även dramatik som är gjord för att huvudsakligen läsas. Ibland kallas denna form av dramatik för läsdrama. Inom genren dramatik hittar vi underkategorierna tragedi och komedi. Tragedin har oftast ett olyckligt slut medan komedin har ett lyckligt sådant. Den moderna dramatiken kommer i många former.

Välj din genre

Nu har vi gått igenom de olika klassiska kategorierna inom skönlitteraturen. När du skriver din bok är det bra att ha en tanke om i vilken genre den hör hemma. Då kan du läsa på om din genre och ta hjälp av hur innehållet har byggts upp av andra innan dig. En bok kan även ingå i flera olika genrer. Några populära genrer inom böcker idag är deckare, thriller, fantasy och roman. Det dyker även löpande upp nya genrer och mindre subgenrer att hålla koll på. Ett tips är att tänka till var din kommande bok hör hemma, det hjälper även läsaren att känna igen sig i upplägget.